Pobierz na:

Odczytane dane

Kod Aztec

Odczytane dane

Nr rejestracyjny
Seria i nr dowodu
rejestracyjnego
VIN / Nr nadwozia
Data pierwszej
rejestracji
Marka
Model
Pojemność [cm3]
Moc silnika [KW]
Kod ITS
Imię i nazwisko/
Nazwa firmy
Pesel / NIP
Adres

ATENA AZTEC READER
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NA WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄUWAGA: PRZED UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ.

Umowa licencyjna jest umową pomiędzy użytkownikiem końcowym niniejszego Oprogramowania ("

Licencjobiorca

") a ATENA USŁUGI INFORMATYCZNE I FINANSOWE S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000438903, przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 585-10-07-625, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 złotych wpłaconym w całości ("

Licencjodawca

").

URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. PRZED URUCHOMIENIEM OPROGRAMOWANIA LUB PRZYSZŁYCH JEGO AKTUALIZACJI NALEŻY WYRAZIĆ ZGODĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI PODANE W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ, KTÓRE BĘDĄ WIĄŻĄCE DLA LICENCJOBIORCY, A TAKŻE DLA PODMIOTÓW TRZECICH, KTÓRYM LICENCJOBIORCA UDOSTĘPNI OPROGRAMOWANIE W ZGODZIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. LICENCJOBIORCA ZAPEWNIA PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ LICENCJI PRZEZ TE PODMIOTY. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ URUCHOMIENIE LUB KORZYSTANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z OPROGRAMOWANIA ORAZ JEGO PRZYSZŁYCH AKTUALIZACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.INFORMACJA O OPROGRAMOWANIU


Niniejsza Umowa licencyjna na używanie wersji demonstracyjnej dotyczy modułu webowego Atena Aztec Reader (dalej Oprogramowanie), umieszczonego na stronie http://aztec.atena.pl, którego integralną częścią jest sterownik AtenaHIDBC (tj. sterownik obsługujący skanery optyczne oraz czytniki kodów kreskowych) i który jest niezbędny do korzystania z Oprogramowania przy użyciu skanerów lub czytników. Jedynym miejscem z którego można pobrać sterownik to: http://aztec.atena.pl/AtenaHIDBCSetup.exe.UWAGA – INSTRUKCJA W ZAKRESIE UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA
W trakcie uruchamiania lub korzystania z Oprogramowania użytkownik Oprogramowania powinien zapewnić, że oprogramowanie lub aplikacje podmiotów trzecich zainstalowane na urządzeniu/urządzeniach nie są uruchomione.1. ZAKRES LICENCJI


 1. Licencjodawca niniejszym udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieprzenoszalnej licencji na prawie polskim na używanie Oprogramowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na warunkach określonych niniejszą umową licencyjną, wyłącznie w celu weryfikacji cech Oprogramowania i jego oceny, a w szczególności sprawdzenia funkcjonalności Oprogramowania.
 2. OPROGRAMOWANIE MOŻE BYĆ UŻYWANE WYŁĄCZNIE W CELACH NIEKOMERCYJNYCH. WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA DLA CELÓW KOMERCYJNYCH JEST SUROWO ZABRONIONE.
 3. Wersja demonstracyjna Oprogramowania zawiera ograniczony zakres danych oraz może zawierać ograniczenia funkcjonalne. Jeżeli Licencjobiorca chce korzystać z pełnej wersji Oprogramowania, powinien nabyć właściwą licencję, za pośrednictwem strony a href="http://aztec.atena.pl">http://aztec.atena.pl.
 4. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że z powodu tego, iż licencja jest bezpłatna: (i) Licencjodawca nie jest w żaden sposób zobowiązany do udzielania pomocy technicznej ani świadczenia usług serwisowych i (ii) Licencjodawca może w dowolnym momencie wypowiedzieć licencję Licencjobiorcy na korzystanie z Oprogramowania, dostępność Oprogramowania lub z dowolnej jego funkcji, ograniczyć lub zmienić ilość dostępnego miejsca. Powyższe, w zakresie w jakim może naruszać prawo konsumenckie, nie znajduje zastosowania wobec osób fizycznych zawierających niniejszą umowę licencyjną w sposób niezwiązany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Odpowiedzialność wobec tych osób jest ponoszona przez Licencjodawcę na zasadach ogólnych.
 5. W zakresie udzielonej licencji Licencjobiorca może używać Oprogramowania wyłącznie razem ze sterownikami AtenaHIDBC.


2. UPRAWNIENIA LICENCJOBIORCY


Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego Licencjobiorca niniejszym zobowiązuje się, że:
 1. nie będzie tłumaczył, przystosowywał, zmieniał układu lub dokonywał jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu, chyba że jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie;
 2. nie będzie rozpowszechniał, w tym użyczał lub wynajmował Oprogramowania lub jego kopii;
 3. nie będzie korzystał z Oprogramowania w celach komercyjnych, w tym w szczególności do świadczenia usług osobom trzecim;
Licencjobiorca oświadcza, że jest świadomy, iż z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego niniejsza umowa licencyjna nie uprawnia go do:
 1. odpłatnego lub nieodpłatnego przekazywania lub udostępniania Oprogramowania w jakiejkolwiek formie, w części lub w całości jakimkolwiek podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody Licencjodawcy wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, w tym szczególności Licencjobiorca nie jest uprawniony do sublicencjonowania Oprogramowania, udostępniania go w modelu SAAS lub pochodnych, a także komercyjnego oferowania, w tym w sposób odpłatny lub nieodpłatny, usług polegających na świadczeniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim rezultatu pracy Oprogramowania;
 2. dokonywania modyfikacji całości lub części Oprogramowania, łączenia, dołączania lub włączania Oprogramowania do innego programu, ani wyrażania zgody na takie działania;
 3. dokonywania dezasemblażu, dekompilacji, inżynierii wstecznej, tworzenia utworów zależnych lub dzieł pochodnych w oparciu o całość lub część Oprogramowania.
Każde dodatkowe dostarczone przez Licencjodawcę składniki Oprogramowania muszą być traktowane jako część Oprogramowania i podlegają postanowieniom niniejszej umowy licencyjnej Licencjobiorca nie jest upoważniony do przeniesienia, w całości lub części, praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy licencyjnej, bez uprzedniego uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody Licencjodawcy.

3. UPRAWNIENIA LICENCJODAWCY


Licencjodawca jest uprawniony do przeprowadzenia za uprzednim zawiadomieniem u Licencjobiorcy audytu w zakresie przestrzegania przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej umowy licencyjnej.

Licencjodawca jest uprawniony do wypowiedzenia licencji w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę lub osobę, za którą Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność lub której Licencjobiorca udostępni Oprogramowanie.

4. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej za utratę przez drugą Stronę korzyści, przychodów lub przewidywanych oszczędności (lucrum caessans), przewidywanych lecz nie wykorzystanych możliwości, dobrego imienia, danych lub możliwości korzystania z danych, poniesienia szkody na wizerunku, braku spodziewanej lub przewidywanej zmiany kosztów prowadzonej działalności, braku możliwości prowadzenia działalności, z tytułu nieosiągnięcia planowanych parametrów użytkowania oprogramowania lub systemu, a także z tytułu szkód pośrednich, następczych, przypadkowych, szczególnych, o charakterze karnym, wtórnych lub moralnych powstałych w związku lub przy okazji lub sposobności wykonywania niniejszej umowy licencyjnej.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Licencjodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z wykonywania niniejszej umowy licencyjnej.

Licencjodawca nie udziela jakichkolwiek gwarancji ani rękojmi na prawidłowe bądź należyte działanie Oprogramowania, w szczególności wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu rękojmi.

Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu korzystania z Oprogramowania w sposób bezprawny, naruszający prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego, a jakiekolwiek korzystanie przez Licencjobiorcę z Oprogramowania w taki sposób jest dokonywane przez Licencjobiorcę na jego wyłączne ryzyko, w szczególności Licencjodawca podkreśla, że licencja na korzystanie z Oprogramowania obejmuje wyłącznie korzystanie z niego w sposób nie naruszający jakichkolwiek przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.

Wszelką odpowiedzialność za wady sprzętu lub oprogramowania wytworzonego przez innych producentów, ponosi wyłącznie producent tego sprzętu lub oprogramowania. W szczególności Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania wynikające z nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub oprogramowania wytworzonego przez innych producentów.

Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Licencjodawca oświadcza, że żadne z postanowień niniejszej umowy licencyjnej nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Licencjodawcy za szkody powstałe z winy umyślnej.

Postanowienia punktu 4 Gwarancje i Odpowiedzialność nie znajdują zastosowania wobec osób fizycznych zawierających niniejszą umowę licencyjną w sposób niezwiązany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Odpowiedzialność wobec tych osób jest ponoszona przez Licencjodawcę na zasadach ogólnych.

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


W celu prawidłowego korzystania z Oprogramowania niezbędne jest posiadanie:
 1. systemu operacyjnego MS Windows w wersji XP lub nowszej;
 2. połączenia z siecią Internet;
 3. przeglądarki internetowej obsługującej wtyczkę MS Silverlight w wersji co najmniej 5.
Licencjobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. KONSUMENCI


Wobec Licencjobiorców będących osobami fizycznymi zawierającymi niniejszą umowę licencyjną w sposób niezwiązany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego punktu 6. Konsumenci.

Licencjobiorca może odstąpić od niniejszej Umowy Licencyjnej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, kierując na adres: ATENA USŁUGI INFORMATYCZNE I FINANSOWE S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot, pisemne oświadczenie wg wzoru o poniższej treści: „Ja niżej podpisany …………………, zamieszkały pod adresem………………oświadczam, iż odstępuję od umowy zawartej w dniu ……………………………… z ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę licencyjną bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego.

7. REKLAMACJE


Reklamacje związane z niniejsza Umową licencyjną powinny być składane w formie elektronicznej na adres: sprzedaz@atena.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres elektroniczny osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Po otrzymaniu reklamacji Licencjodawca ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia. O wyniku reklamacji Licencjobiorca zostanie poinformowany elektronicznie na adres e - mail podany w reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Niniejsza umowa licencyjna jest regulowana i winna być interpretowana w zgodzie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory między Stronami podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy według siedziby Licencjodawcy.

Umowa licencyjna może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron. Umowa licencyjna ulega rozwiązaniu niezwłocznie po wypowiedzeniu.

Zmiana lub uzupełnienie niniejszej umowy licencyjnej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Niniejsza umowa licencyjna obejmuje swoim zakresem postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Akceptuję

Nie Akceptuję

Atena Aztec Reader jest rozwiązaniem służącym do odczytu danych zawartych w polskich dowodach rejestracyjnych pojazdów, zaszyfrowanych w dwuwymiarowym kodzie kreskowym Aztec. Kody Aztec umieszczane są na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego. Odczyt dotyczy wszystkich dowodów rejestracyjnych, włączając samochody ciężarowe, motocykle, przyczepy, itd.

Sterowniki:


Atena HIDBCSS

Umowy licencyjne:


Umowa licencyjna użytkownika na wersję demonstracyjną komponentu Atena Aztec Reader

Dane kontaktowe:


ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
ul. Rzemieślnicza 33
81-855 Sopot
tel.: + 48 58 768 07 00
fax: + 48 58 768 07 01
Dobierz kolorystykę tła i czcionki oraz ikon komponentu Atena Aztec Reader, aby sprawdzić jak będzie wyglądać po osadzeniu na Twojej stronie internetowej.

Wybierz kolor główny:
Wybierz kolor dodatkowy: